Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis - formulář

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Podle ustanovení §34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Petrovice, okres Příbram.
Dítě:
Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
Místo trvalého pobytu:  
Zákonný zástupce dítěte:
Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
Místo trvalého pobytu:  
Adresa pro doručování písemností:  
Telefon*:   Email*:  
Datová schránka*:  
* - Nepovinný údaj jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel zefektivnění komunikace mezi školou a zákonným zástupcem v době přijímacího řízení.
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné.
V ____________ dne _______________
 
jméno a podpis zákonného zástupce
Pro dodržení podmínek, stanovených § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, je součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyjádření dětského lékaře.
Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
1. Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. splnilo podmínku nezbytného očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka) ANO NE
nebo    
je proti nákaze imunní ANO NE
nebo    
nemůže se očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, popř. pro dočasnou kontraindikaci (z dlouhodobého hlediska brání zdravotní stav dítěte podání očkovací látky) ANO NE
     
 
Datum   Razítko a podpis lékaře