Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád ŠJ

              Vnitřní řád školní jídelny

MŠ Petrovice

IČO: 75034522

 

I. Údaje o zařízení

Školské zařízení:  Mateřská škola Petrovice, příspěvková organizace

Adresa: Petrovice 136, 262 55

IČO: 75034522

Vedoucí školní jídelny: Peterková Iveta

Telefon: 318 856 203 Peterková Iveta, tel. číslo:  733 360 497

Web: skolka-petrovice.cz

Kapacita školní jídelny: 50

II. Úvodní ustanovení

1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené

ke stravování žáků a zaměstnanců školy.

2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně.

3. Vnitřní řád školní jídelny je zpravován na základě § 30 zákona č. 561|2004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném

znění, a v souladu s těmito zákony a vyhláškami.

zákonem č. 258|2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

vyhláškou č. 107|2005 Sb., o školním stravování,

vyhláškou č. 602|2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní

a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,

vyhláškou č. 84|2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových

organizacích

4. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

děti mateřské školy: přesnídávky, obědy, svačiny

zaměstnance  MŠ :  obědy

III. Provoz

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení.

Provozní doba: 6:00 – 14:30 hodin

Stravování žáků a zaměstnanců: 11:25 – 12:30 hodin

III. Přihlášení a odhlašování stravy

1.Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonnými zástupci způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

2.Při nástupu dítěte do MŠ musí zákonní zástupci dítěte vyplnit přihlášku ke stravování. Změny ve stravování je nutné hlásit ihned.

3.Nárok na stravu – strávník má nárok na jídlo pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení.

4.Odhlášky stravy se provádějí ústně nebo telefonicky v mateřské škole, nejpozději do 7.30 hodin dne nepřítomnosti dítěte. Pokud rodiče své dítě ze stravy včas neodhlásí, jsou povinni stravu zaplatit.

5.Neodhlášené  jídlo je zúčtováno a není za něj poskytována náhrada.

6.Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje.

7.Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování – nejpozději do 7.30 hodin dne nástupu po nemoci. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.

8.Výdej v MŠ probíhá souběžně na třídách:

Přesnídávka: od 8.50 hod

Oběd: od 11.40 hod

Svačina: od 14.10 hod

 

IV. Ceny stravného

1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č.

107|2005 Sb., o školním stravování.

2. Sazby stravného jsou stanoveny podle věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na

dobu školního roku od 1.9. - 31.8., ve kterém dosahují určeného věku.

3. Sazby stravného za jedno odebrané jídlo jsou stanoveny takto:

MŠ: I. Skupina 3-6 let přesnídávka 7,- oběd 20,- svačina 6,- pitný režim 1,- Celkem…...34,-

II. Skupina 7-10 let přesnídávka  7,- oběd 22,- svačina 6,- pitný režim 1,- Celkem…… 36,-

Zaměstnanci: oběd 28,-

V. Způsob platby stravného

1. Stravné se platí v hotovosti vždy do 10. dne v měsíci za měsíc předcházející. Výše stravného se

určuje podle počtu odebraných jídel. Platba se provádí u vedoucí ŠJ (p. Peterková) od 7.00 do 8.00

hod v mateřské škole, dva dny k tomu určené. Datum a výši platby se rodiče dozvědí na nástěnce

v MŠ.

2. Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze

stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to

v souladu s § 35 odst. 1 písm. d) zákona 561|2004 Sb.

VI. Jídelní lístek

1. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny MŠ společně s hlavní kuchařkou.

2. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce školní jídelny, na internetových stránkách školy.

3. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod. Tuto

změnu vedoucí školní jídelny zaznamená do jídelního lístku.

VII. Bezpečnost a ochrana zdraví

1.Za bezpečnost dětí v mateřské škole zodpovídají v plné míře pedagogické pracovnice, a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. Tato zodpovědnost vyžaduje od učitelek neustálou přítomnost u dětí po celou pracovní dobu, tzn. i během stravování.

2.V případě úrazu pedagogická pracovnice zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz pedagogický pracovník neprodleně zaznamená do knihy úrazů a oznámí ho vedení školy.

3.V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní jídelny a pedagogického dohledu, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

4.Způsob řešení nouzových a havarijní situací (např. přerušení dodávky energií, vody apod.) projedná ředitelka školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s jejím řešením.

 

VIII. Ochrana majetku školy

1.Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.

2.Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy.

3.Povinnosti všech zaměstnanců mateřské školy je majetek školy chránit a nepoškozovat.

Konkrétní jejich povinnosti jsou obsaženy v organizačním řádu mateřské školy a pracovních

náplní.

IX. Závěrečná ustanovení

1.Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen na informačních nástěnkách v šatnách dětí a uveřejněn na webových stránkách školy.

2.Kontrolou provádění ustanovení tohoto Vnitřního řádu školní jídelny je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí školní jídelny.

1.Strávníci (zákonní zástupci dětí) jsou s vnitřním řádem prokazatelně seznámeni na začátku školního roku.

2.Případné dotazy, podněty, připomínky, stížnosti, hygienické a technické problémy můžete podat či řešit přímo s vedoucí ŠJ.  Peterková Iveta, tel. číslo:  733360497

Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1.1.2017

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

Mgr. Dana Kolínová, ředitelka školy

Iveta Peterková, vedoucí školní jídelny