Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP MŠ Petrovice

 

Název: „ Zkus to, já ti podám ruku…“

Zpracován: 11.7. – 15.7.2017

Školní vzdělávací program zpracovaly:  Mgr. D. Kolínová, E. Navrátilová, H. Kašparová

 

Obsah:

1 Škola a její vzdělávací program.....................................................2

1.1 Identifikační údaje................................................................................2

1.2 Charakteristika školy...................................................................................2

1.3 Charakteristika vzdělávacího programu.......................................3

1.4 Podmínky a organizace vzdělávaní..................................................4

1.5 Režim dne..................................................................................................7

1.6 Akce školy.......................................................................................................8

2 Vzdělávací obsah.........................................................................................9

2.1 Podzimní období.........................................................................................10

2.2 Zimní období.................................................................................................10

2.3 Jarní období............................................................................................11

2.4 Letní období.................................................................................................12

3 Konkretizované očekávané výstupy...........................................13

3.1 Dítě a jeho tělo.........................................................................................13

3.2 Dítě a jeho psychika...................................................................................13

3.3 Dítě a ten druhý...........................................................................................13

3.4 Dítě a společnost.....................................................................................13

3.5 Dítě a svět................................................................................................13

4 Vzdělávání dětí se specif. vzdělávacími potřebami................29

4.1 Pojetí vzdělávání dětí s přiz. podpůr. opatřeními........................29

4.2 Systém péče o děti s přiz. podpůr. opatřeními..................29

4.3 Podmínky vzdělávání dětí s přiz. podpůr. opatřeními.......30

5 Vzdělávání dětí nadaných …..........................................................30

6 Vzdělávání dětí od dvou do tří let...............................................30

7 Evaluační činnost v Mateřské škole Petrovice....................31

7.1 Hodnocené roviny – pedagogická oblast.......................................31

7.1.1 Soulad ŠVP a RVP PV..........................................................................31

7.1.2 Materiální, technické, hygienické a další podmínky..............31

7.1.3 Pedagogický styl a klima školy..........................................................32

7.1.4 Práce pedagogů...............................................................................32

7.1.5 Spolupráce s rodinami dětí.........................................................32

7.1.6 Formální vzdělávací nabídka, plánované aktivity...….........33

7.1.7 Naplňování individuálních vzdělávacích potřeb dětí...........33

7.1.8 Výsledky vzdělávání.........................................................................33

7.2 Hodnocené roviny – administrativní a provozní oblast........33

7.2.1 Rozvoj, vzdělávání, odměň. a motivace zaměstnanců....34

7.2.2 Hospodaření s prostř., s majetkem a invest. prostřed...........34

7.2.3 Školní stravování...........................................................................35

7.2.4 Informace a dokumentace...........................................................35

7.4.5 BOZP a PO...........................................................................................36

7.2.6 Vztahy s partnery...........................................................................36

Aktualizace

 

1 Škola a její vzdělávací program

1.1 Identifikační údaje

 • zřizovatel: obec Petrovice; okres Příbram

 • název školy: Mateřská škola Petrovice, okres Příbram

 • adresa: Petrovice 136; 262 55

 • telefon: 318 856 203

 • mail: skolka.petrovice@seznam.cz

 • www stránky: www.skolka-petrovice.cz

 • ředitelka školy: Mgr. Dana Kolínová (t.739 070 325)

 • počet pedagogických pracovníků: 3

 • počet provozních pracovníků: 1+1sezónní

 • počet pracovníků školní jídelny: 2

 • počet tříd: 2

 • kapacita školy: 50 dětí

 • provoz mateřské školy: 6.30 – 16.30 pondělí až pátek

 

1.2 Charakteristika školy

MŠ Petrovice sídlí v přízemní budově, která byla roku 1978 postavena v tzv. „Akci Z“. Nachází se zde dvě zrcadlově orientované třídy + obecní byt (původně pro zaměstnance školy). V něm bydlí rodina současného topiče. Budova se nachází na kraji obce směr Milevsko.

Každá třída je složena ze dvou velkých místností – jedna se stolečky pro hru a na stravování, druhá je více hernou a využívá se i ke cvičení. Na rozhraní těchto místností stojí katedra. Ze šatny jsou do třídy 3 okna, kudy mohou rodiče své děti vidět ráno i odpoledne při hře, či jiné činnosti. Skříňky jsou barevné, židličky tří velikostí a materiálů (dřevo, plast), stolečky dvou výšek (ve II.třídě), stavebnice jsou v pestrých plastových boxech. V každé třídě je několik herních námětových koutků (kadeřnictví, obchod, dílna, kuchyňka apod.). Stěny a dveře jednotlivých tříd jsou zdobeny malbami a dětskými dekoracemi. Vstupní dveře do tříd jsou námětově pomalovány: v I. třídě Beruškami a ve II. třídě Rybkami. Třída Berušek má místnost s kobercem lépe vybavenou tělocvičným náčiním a nářadím (žebřiny, švédská bedna, závěsná lavička). Dětí na spaní je méně a tak se spojují, jsme ale organizačně kdykoli připravené na variantu, kdy by děti musely spát na obou třídách. Spaní zatím probíhá pouze ve II. třídě, která je dále od silnice a je tedy na odpočinek klidnější. V platových oknech jsou žaluzie pro ztemnění místností.

Ke každé ze tříd přiléhá umývárna se šesti umyvadly, dětské toalety (5x) a šatna. Dalšími místnostmi jsou ředitelna, kuchyně, různé kabinety (na potřeby výtvarné, tělovýchovné apod.), sklad potravin, úklidová komora a jiné.

Mateřská škola má k dispozici velkou oplocenou zahradu. V mobiliáři je pískoviště s ochranným krytem, tři průlezky, loď, skluzavka s domečkem, vahadlové i řetězové houpačky, v zadní části ŠZ je dřevěný domeček. Na drobné hračky je prostor v zahradní komoře. V současnosti je mobiliář ŠZ plně dostačující, v budoucnu bude potřebovat předepsanou pravidelnou údržbu.

Umístění školy dává možnost k využití okolní přírody k procházkám a kognitivnímu učení.

 

1.3 Charakteristika vzdělávacího programu

Naše mateřská škola má název ČTYŘLÍSTEK a ten je i jejím logem.

Čtyři „listy“ má i náš vzdělávací program. Dělí se na čtyři tematické části – podzim, zima, jaro, léto. Těch se účastní čtyři skupiny – dítě, rodina, učitel a společnost.

Motto: Když děti nedělají nic, dělají neplechu (Henry Fielding)

 

1) Dítě: Vytvořit dětem dostatek kompetencí týkajících se znalostí a

dovednosti potřebných k všestrannému rozvoji dítěte.

Vytvořit zároveň i dostatek pravomocí, které se dítěte týkají

v míře dané dětem a odpovídat za to. Příprava na povinné vzděl.

představuje pochopitelně nezbytnou součást práce v MŠ.

2) Rodina: Vytvořit vyváženost kompetencí mezi školou a rodiči v dostatečné

komunikaci a vzájemné otevřenosti. Vyváženost jak v kompetenci

rodičů a učitele, tak v odpovědnosti za všestranný vývoj dítěte.

3) Učitel: Svými postoji, svým vzděláním a studiem, přesvědčit rodiče i

veřejnost o své odborné způsobilosti. Naplnit svůj profesionální

život dalším vzděláváním z nejnovějších publikací. Zvolit si vlastní

metodu realizace práce, opírat se o nové metodiky, psychologické

hry. Jednat s partnery odborně, fundovaně a na profesionální

úrovni, dokázat přijmout i kritiku a výtku.

4) Společnost – veřejnost: Úzce spolupracovat se všemi partnery v obci,

rodičům umožnit svobodný přístup do MŠ, zvát širokou veřejnost

na oslavy a svátky v MŠ a prezentovat tak práci pedagogů

i výsledky práce dětí. Oslovovat veřejnost a využívat sponzorské

činnosti k obohacení práce s dětmi.

 

1.4 Podmínky a organizace vzdělávání

 • Věcné podmínky – mateřská škola má dostatečné velké prostory a vybavení pro veškeré aktivity dětí předškolního věku - hru, učení, cvičení. Tělovýchovné chvilky probíhají v dané herně, v tělocvičně ZŠ, nebo v letních měsících lze na zahradě MŠ. I uspořádání dalších prostor vyhovuje dětem jak při hře, tak při ostatních činnostech.

Dětem je k dispozici pět dětských toalet a umyvadel, které jsou pro děti bezpečné a zdravotně nezávadné. Nábytek je barevný, s úložnými boxy. Lehátka jsou molitanová. Vyhovují velikostí a s ohledem na hygienické požadavky je každý rok strojově čistíme, nebo pereme stahovací potahy. Postupně doplňujeme tělocvičné náčiní a nářadí, avšak s ohledem na úložné prostory. Hračky jsou dětem pořizovány převážně formou dárků o Vánocích, ale některé i v průběhu roku. Poničené – hlavně ty, které se stávají nebezpečnými – jsou průběžně odstraňovány. Na všechny hračky a některé výtvarné potřeby mohou děti bez obtíží dosáhnout a mají je k dispozici v čase vyhrazeném pro hru. Dětské práce a výtvory jsou pravidelně vystavovány tak, abychom pomohli vyzdobit prostory MŠ a rodiče si je mohli prohlédnout. K budově MŠ bezprostředně přiléhá zahrada, která je dostatečně velká a oplocená.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 • Životospráva – dětem je 3x denně poskytována vyvážená strava. Jídelníček je pravidelně obměňován, technologie přípravy pokrmů je dodržována (pravidelné kontroly z hygienické stanice), děti mají v průběhu celého dne možnost se napít buď čaje, šťávy, ale i vody. Děti jsou motivovány k ochutnání i těch jídel, které jsou pro ně neobvyklé (doma se nevaří), ale nenásilnou formou. Všechny činnosti jdou v pravidelném rytmu, je dodržován daný režim dne. Vše ale přizpůsobujeme momentální situaci, děti nejsou režimem stresovány, naopak jim tyto časové mantinely a pravidelnost dávají pocit bezpečí a stálosti. Děti mají během dne dostatek času i na volný pohyb a hru a to jak v budově MŠ (hernách), tak i na její zahradě. Ven se chodí dopoledne až na 2hod, podle momentálního počasí, roční doby. Za teplého počasí navštěvujeme školní zahradu i po odpolední svačině. Rodiče si pak vyzvedávají své dítě přímo na zahradě MŠ. Činnosti jsou pravidelně střídány, prokládány klidovými momenty, dbá se na pravidelnou hygienu, stravu i odpočinek. Vzhledem k možnostem školy musí všechny děti, které zůstávají do odpoledních hodin, odpočívat na lehátku - starší děti nemusí spát. Předškolní děti mohou, podle situace, vstát o chvilku dříve a mohou se věnovat klidové činnosti. Nejlépe je využít tuto dobu k individuální práci, např. pracovním listům.

 • Psychosociální podmínky – snažíme se, aby se děti cítily ve školce dobře, spokojeně a bezpečně. Nově příchozí děti mají čas na adaptaci v novém prostředí, v nových situacích, s novými lidmi. Učitelky jim v této adaptaci pomáhají, dbají na individualitu každého dítěte. Snažíme se o kamarádské klima ve třídách, učíme pravidlům soužití. Podporujeme zdravou soutěživost dětí, eliminujeme jakékoli násilí. Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, která je však v rozsahu odpovídajícímu momentálnímu vývoji dítěte jak tělesnému, tak mentálnímu. Ve vzájemných vztazích učitelka a dítě se snažíme o vzájemnou důvěru, toleranci a ohleduplnost, zdvořilost a vzájemnou pomoc. Preferujeme neformální vztahy mezi dětmi a učitelkou.

 • Organizace – denní režim je dostatečně pružný, poměr spontánních a řízených činností je vyvážený a to i s aktivitami mimo běžný rámec programu. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, pracovat mohou svým tempem. Mají možnost účastnit se činností jak v malých, středních i velkých skupinách. Snažíme se o dodržování osobního soukromí dětí a to nejen při hygieně. Veškeré plánování vychází z potřeb a zájmů dětí předškolního věku. Nejsou překračovány stanovené počty dětí na třídách, na odpolední provoz jsou děti spojovány do jedné třídy, protože na odpol. provoz bývá menší počet dětí. U dvou tříd mateřské školy se nevyhneme věkově smíšeným (heterogenní) kolektivům, ale věk dětí je zohledněn tak, že jedna třída bývá složená z dětí starších (třída Berušek) a druhá z dětí mladších (Rybiček). Při rozmisťování dětí na třídy (poslední srpnový týden), jsou brány v potaz i přání rodičů, např. chtějí-li mít sourozence na stejné třídě apod.

 • Řízení mateřské školy – každý ze zaměstnanců školy má jasně vymezeny své povinnosti i pravomoci, snažíme se o vzájemnou důvěru a toleranci. Respektujeme názor druhého a snažíme se o dosažení našich cílů. Je pro nás důležitá vzájemná spolupráce, pracujeme jako tým a k určitým akcím zveme i rodiče. Při plánování využíváme analýzu předchozí práce a zpětnou vazbu jak od dětí, tak i rodičů. ŠVP vypracovala ředitelka spolu s učitelkami, zahrnula kontrolní i evaluační činnosti, z jejichž výsledků budou vyvozovány závěry pro další práci. Spolupracujeme se zřizovatelem – OÚ Petrovice, s místní ZŠ, Domem seniorů, hasiči, Zemědělským družstvem, LUŠ a PPP Příbram, se kterou řešíme případné vzdělávací, či výchovné problémy dětí. Zástupci PPP jsou každoročně zváni na návštěvu k našim předškolákům a to spolu s rodiči, kteří tak mají jedinečnou možnost pozorovat své dítě při práci ve skupině, která bude na ZŠ jeho první školní třídou.

Za stravování dětí i zaměstnanců je zodpovědná vedoucí ŠJ a paní kuchařka. Ty sestavují každý týden dostatečně pestrý jídelníček tak, aby vyhovoval platným normám a spotřebnímu koši (soupis vhodných potravin a jejich množství). Pokud máme ve třídě dítě s dietou, kuchařka jeho porci, pokud to jde, přizpůsobí danému omezení.

 • Personální a pedagogické zajištění – ředitelka a učitelky mají předepsanou odbornou kvalifikaci. V minulých letech jsme měli v kolektivu pracovníků i asistenta pedagoga a to k postiženému dítěti. I vzhledem k inkluzi jsme kdykoli připraveny opět pracovat s dětmi, které potřebují podpůrná opatření a zároveň tím pracovat i s novým asistentem pedagoga.

Všichni pedagogové se dále vzdělávají v DVPP – v různě zaměřených seminářích. Jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem.

 • Spoluúčast rodičů – ve vztahu mezi rodiči a pedagogy se snažíme o vzájemnou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt, a ochotu. Rodiče mají možnost se na dění v mateřské škole podílet, účastnit se akcí, a jsou dostatečně informováni z nástěnek, z našich webových stránek i přímo od učitelek. Sami se mohou na své dítě kdykoli zeptat. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost ve svěřených záležitostech. Spoluúčast rodičů je využívána hlavně při společných akcích: Drakiáda, Výlety do podzemí v Příbrami, Vítání Sv. Martina - vyrábění lucerniček, Vánoční Spirála, Besídky, Čarodějnice, Loučení s předškoláky, Spaní ve školce a pod. (podrobný výčet viz bod. 1.6). Rodiče se těchto aktivit účastní jak svou přítomností, tak nápady, získáváním odměn pro děti a pod. Rodiče se mohou podílet na vylepšení a konkretizaci ŠVP, samozřejmě po domluvě s pedag., který dohlíží na vhodnost případných připomínek pro tuto věkovou kategorii.

Zvláštní službou pro rodiče a jejich děti je pak návštěva odborníků z Pedagogicko – psychologické poradny. Rodič se může sám zeptat na otázky ohledně vývoje svého dítěte a společně s odborníkem a učitelkou zvolit postup, jak případné nedostatky či opoždění postupně napravovat. Se zástupcem PPP má pak rodič možnost domluvit se na další případné návštěvě přímo v PPP.

 

1.5 Režim dne dětí 2 – 6 orientačně

6.30 - 8.30 - hry a dovednosti dle volby dětí

- individuální práce s dětmi, skupinová činnost (průběžná)

8.30 - 8.50 - ranní cvičení, jazyková chvilka - vítání v kroužku

8.50 - 9.10 - hygiena,svačina

9.10 - 9.45 - řízená aktivita (frontální nebo skupinová) – doba podle věku dětí

9.45 - 11.45 - příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 - 12.15 - převlékání , hygiena , oběd

12.15 - 14.00 - hygiena , převlékání , odpočinek

14.00 - 14.30 - hygiena , převlékání

14.30 - 16.30 - svačina , odpolední zájmová činnost

Časové vymezení jednotlivých činností je pouze orientační. Každý pedagog přizpůsobí svou práci nejen věku dětí, jejich vyspělosti a stupni vývoje, ale i obsahu činností, jejich náročnosti apod. Respektuje fyzické, psychické i sociální potřeby dětí. Některé z činností se dají přesunout na školní zahradu a jiné prostory (návštěva knihovny apod.). Pedagog tuto skutečnost oznámí vedení školy a při práci se řídí školním řádem, dbá o bezpečnost dětí v mimoškolním prostředí.

Rodiče mohou své dítě přivést kdykoli od 6.30 do 8.00. Po předchozí domluvě i později (návštěva lékaře apod.). Z kraje školního roku rodiče podepisují prohlášení a předávají škole seznam osob, které smí děti odvádět z MŠ. Ty odvádí dítě v poledne od 12.00 do 12.30 nebo v odpoledních hodinách od 14.15 do 16.30. Dojde-li k výjimečné situaci a dítě odvádí další osoba, rodič na tuto skutečnost upozorní učitelku dopředu ústně nebo písemně do sešitu v šatně. Jde-li o náhlou změnu, musí ji rodič oznámit telefonicky.

1.6 Akce školy

Mateřská škola pořádá několik akcí pravidelně, jiné jsou občasné.

Mezi pravidelné akce patří: Drakiáda; Vítání Svatého Martina; Adventní spirála; Mikuláš a čerti v MŠ; Vánoční besídka; Masopust – karneval; velikonoční jarmark; knihovna Petrovice; setkávání se s místními seniory; Vynášení Morany; Čarodějnice v MŠ; školní výlet; Spaní ve školce; Rozloučení s předškoláky na OÚ; výšlap k rozhledně.

Občasné akce: Návštěva nebe a pekla v příbramských dolech.

Některé z těchto akcí jsou s rodiči, některé pak se širší veřejností – Drakiáda; Vítání Sv. Martina; návštěva místního kravína; myslivec v MŠ; U včelaře; Velikonoční jarmark atd.

2 Vzdělávací obsah - metody a formy práce

Vzdělávání dětí je zaměřeno na individuální potřeby a možnosti dětí. Naším cílem je

nejen osvojování správných návyků, dovedností a vědomostí, ale také to, aby děti pracovaly se zájmem, radostí a s chutí.

Využíváme k tomu odpovídající metody a formy práce.

Důležité je zejména prožitkové a kooperativní učení hrou, kdy je činnost dětí založena na přímých zážitcích a na smyslovém vnímání. Podporujeme dětskou zvídavost.

Uplatňujeme situační učení, využíváme spontánní sociální učení založené na principu nápodoby. Součástí jsou aktivity spontánní a řízené.

Většina těchto aktivit probíhá formou dětské hry, ať už je to hra tvořivá, námětová, konstruktivní, dramatizující, pohybová nebo taneční.

Vhodnou formou jsou didaktické hry, které jsou přímo nebo nepřímo motivované.

Tyto činnosti probíhají zpravidla v menší či větší skupině, frontálně i individuálně.

Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a upřednostňujeme metody pozorování a experimentu.

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří také společné akce dětí a rodičů, kamarádů ze ZŠ, různé výlety a exkurze, návštěvy divadelních představení a koncertů a různé sportovní akce.

Jednotlivé aktivity mají různé úrovně obtížnosti, aby při jejich plnění mohlo být uspokojeno dítě každého věku. Ti nejmenší, i ti, kteří mají OŠD (odklad školní docházky) a jsou tedy mezi námi ještě jeden rok. Rodiče, kteří mají dítě s OŠD, by měli dát učitelkám k dispozici vyjádření PPP, podle kterého pak mohou učitelky těmto dětem sestavit Individuálně vzdělávací plán. Tyto děti se dále vzdělávají a rozvíjejí právě v těch oblastech, ve který se zdálo být dítě při zápisu do ZŠ ještě nevyzrálé.

Obsah naší práce máme rozdělený do 4 bloků – ročních dob. Ty pak obsahují tematické celky, které dále rozpracováváme v třídních vzdělávacích plánech (TVP) a každoročně je mírně pozměňujeme.

 

 

 

2.1 Podzimní období - tématické celky

Pojď si se mnou hrát - adaptační období, ve kterém se vzájemně

poznáváme, zvykáme si na pravidla soužití v MŠ, poznáváme nové

kamarády, seznamování s pravidly v MŠ, správné chování v dětském kolektivu

Co děláme celý den - pozorování světa kolem sebe, umíme cvičit, hrát si,

závodit, poznávat věci kolem sebe, ochutnávat, čichat, smát se zpívat, tancovat.

Moje rodina - kdo všechno patří do rodiny, příbuzenské vztahy

Místo kde žiji - moje vesnice, město, naše země (naše planeta, vesmír)

Ptačí stěhování - jak se mění počasí, změny v přírodě, stěhovaví ptáci.

Podzim v lese - plody lesa, volně žijící zvířata, rostliny, stromy .

Podzim na zahrádce - co se urodilo, ovoce a zelenina, jak to chutná, příprava zahrádky na zimu.

Podzim na poli - sklizeň plodin, práce na poli, hospodářské stroje, jak to bylo dříve.

Není drak jako drak - s podzimem si zpíváme, tancujeme, posloucháme pohádky, vyrábíme draky, Drakiáda (s veřejností ).

Svatý Martin - legenda o sv. Martinovi a jeho koníkovi (s veřejností), vyrábění lucerniček s rodiči, přípravy na posvícení.

Když padá listí - plody a barvy podzimu, příprava stromů na zimu, výstava výrobků z přírodnin.

Co umí vítr a déšť - příroda se ukládá k zimnímu spánku, změny v přírodě, počasí, oblékání.

 

2.2 Zimní období - tematické celky

Přišel k nám Mikuláš - lidové zvyky, mikulášská nadílka.

Adventní čas - výzdoba tříd, Vánoční spirála (zahájení adventu s rodiči), adventní kalendář, vyrábíme přáníčka a dárečky.

Těšíme se na Ježíška - vánoční legenda, zpívání koled u jesliček, vánoční besídka.

Kouzlo vánoc – vánoční zvyky a tradice, pohádky, těšíme se z dárků od ježíška.

Tři králové - legenda a tradice.

Zimní radovánky – počasí v zimě, oblékání, skupenství vody, pozorování a

pokusy, stavíme sněhuláky

Co už umíme (Těšíme se do školy) – barvy, tvary, časové pojmy, opakujeme co

jsme se naučili.

Zimní sporty - upevňování tělesné zdatnosti, vytrvalosti, otužování

Zvířátka a ptáčci v zimě – zimní příroda, zvířátka v zimě, zimní spáči, návštěva ptáčků u krmítka.

Zima plná pohádek - vyprávění, dramatizace, návštěva divadel.

Masopust slavíme - tradice a zvyky, masopustní maškary, příprava na karneval.

Moje tělo – části lidského těla, hygiena, co nám škodí, co je zdravé, správná životospráva.

 

2.3 Jarní období - tematické celky

Předjaří – jak přichází jaro, počasí na jaře, vynášení Morany

Na jaře – jarní květiny, zvířátka a jejich mláďata; jaro v lese, na zahrádce,

ticho v lese

Velikonoce – tradice, slavnosti, velikonoční jarmark

Březen … měsíc knihy – návštěva místní knihovny, jak knihy vznikají,

spisovatelé a ilustrátoři, knihy v naší knihovničce

U potoka roste kvítí – život kolem potoka, rostliny a zvířátka

Moje maminka – jaká je moje maminka, vztahy v rodině, jak se narodí miminko

Doprava – jak se chovám u silnice, na chodníku, pravidla silničního provozu, dopravní značky, dopravní prostředky

Svět je samá pohádka – vžívat se do pohádkového světa kouzel, barev; rozpoznávat dobro a zlo, vyvozovat mravní ponaučení

Biotopy – Poznávat různá životní prostředí, živočichy a rostliny, které v nich můžeme nalézt

Den Země – jak Zemi chránit, třídění odpadu, recyklace – proč a jaký to má význam

Čarodějnice – seznámit se s historií tohoto obyčeje, poznávat moudrost bylinkářek, seznámení se s léčivými bylinami a jejich využití v běžném životě, oslava tohoto svátku ve školce společně s rodiči

Můj den – jak se dělí den, činnosti typické pro daný časový úsek dne, předměty denní potřeby

Koloběh vody v přírodě – jak voda cestuje od pramene do moře, koloběh vody

Povolání – jak kdo pracuje, práce našich rodičů

Lidské tělo – části těla, jak tělo pracuje, nemoci a úrazy, smysly – poznáváme svět celým tělem

Živly – oheň, voda, země, vzduch

 

2.4 Letní období - tematické celky

Děti mají svátek - děti z celé planety, jak žijí, s čím si hrají, hrajeme si jako oni

Na návštěvě u včeliček – v úlu, proč včelky létají z květu na květ, včelí produkty

Mraveniště – jak to chodí v mraveništi, na návštěvě v lese, cvičíme jako mravenci

Hurá na výlet! -

Těšíme se do školy - co už všechno umíme, prostředí a život v ZŠ, co jsme se ve školce naučili

Bajky – poznávat poučení z bajek, co nám zvířátka chtějí sdělit

Letem světem – zajímavosti z celého světa, plánujeme prázdninové cesty, co je kde k vidění, moře a jeho obyvatelé

Materiály – co je z čeho vyrobeno, práce s různými materiály

Výlet do pravěku – jak to kdysi na zemi vypadalo, pravěcí ještěři a dinosauři, hra na pravěké lovce

Loučíme se se školkou – rozloučení s předškoláky

 

Cílem každé naší plánované činnosti s dětmi jsou dané výstupy. Ty se týkají pěti vymezených oblastí.

 

 

 

 

 

3 Konkretizované očekávané výstupy

3.1 Dítě a jeho tělo (oblast biologická)

  • Fyzický rozvoj a pohybová koordinace

  • Jemná motorika, koordinace ruky a oka

  • Sebeobsluha

  • Zdraví, bezpečí

3.2 Dítě a jeho psychika (oblast psychologická)

 • Jazyk a řeč

 • Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování

 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlen. operace

 • Vnímání

 • Pozornost, soustředění, paměť

 • Tvořivost, vynalézavost, fantazie

 • Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování

 • Časoprostorová orientace

 • Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace

 • Řešení problémů, učení

 • Sebepojetí, city, vůle

 • Sebevědomí, sebeuplatnění

 • Sebeovládání, přizpůsobivost

 • Sebepojetí, city, vůle

3.3 Dítě a ten druhý (oblast interpersonální)

 • Komunikace s dospělým

 • Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech

 • Sociabilita

3.4. Dítě a společnost (oblast sociokulturní)

 • Společenská pravidla a návyky

 • Zařazení do společenství

 • Kultura, umění

3.5 Dítě a svět (oblast environmentální)

 • Poznatky, sociální informovanost

 • Adaptabilita ke změnám

 • Vztah k životnímu prostředí

4 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

4.1 Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Přestože jsou cíle a záměry vzdělávání pro všechny dětispolečné, snažíme se o vytvoření takových podmínek, které by byly co nejoptimálnější pro rozvoj osobnosti každého dítěte. Podpůrná opatření prvního stupně vytváříme sami, má-li dítě PPP přiznané podpůrné opatření druhého stupně, vytváříme IVP.

4.2 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v MŠ

IVP stanovujeme podle podkladů ze zprávy z PPP. Na jejich doporučení sestavujeme takové činnosti, které dítě lépe rozvíjejí v oblastech, které jsou pro něj obtížné. 2x do roka děláme sumární diagnostiku, kde zazamenáme, ve které oblasti je potřeba dítěti pomoci.

4.3 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

  • uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání

  • realizaci všech stanovenlých podpůrných opatření při vzdělávání dětí

  • osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky podle věku dítěte a stupně postižení

  • spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, případně spolupráci s odborníky mimo oblast školství

  • snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy

  • přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného popůrného opatření

5 Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská je povinna využít potenciál dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Pokud v kolektivu dětí rozpoznáme dítě talentované, budeme se snažit toto nadání využít a dále rozvíjet. Vybrali bychom vhodná podpůrná opatření v rozsahu 1 – 4 stupně podpory.

6 Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Ve třídě Rybiček (mladší děti) vzděláváme i děti ve věku od dvou do tří let. Přestože je to třída věkově smíšená, těmto dětem se citlivě přizpůsobuje organizace celého dne. Mají více volného prostoru a času pro volné hry i pohybové aktivity a to hlavně na úkor řízených činností. Pokud máme k dispozici asistenta, dohlíží na bezpečnost nejmenších dětí i on. Museli jsme upravit podmínky pro vzdělávání: vybavili jsme třídu bezpečnými a podnětnými hračkami pro tuto věkovou skupinu, provádíme kontroly ostatních hraček – odstranění malých, či ostrých předmětů. Nábytek máme vyhovující, skříňky mají převážně dvířka, která jsou dobře otvírat i zavírat, stoly a židličky máme nízké. Hygiena dítěte je zajištěna – dosáhne na toaletu i k umyvadlu. Při režimu dne respektujeme potřeby takto malých dětí (dostatek času na hru, oblékání, odpočinek). Vzdělávací činnosti jsou realizovány individuálně, nebo v menších skupinách – podle náplně a formy vzdělávání. K dítěti přistupujeme maximálně laskavě a pozitivně; stojíme o důvěru nejen dítěte, ale celé jeho rodiny.

7 Evaluační činnost v Mateřské škole Petrovice

7.1 Hodnocené roviny – pedagogická oblast

 • Soulad ŠVP a RVP PV

 • Materiální, technické, hygienické a další podmínky

 • Pedagogický styl a klima školy

 • Práce pedagogů

 • Spolupráce s rodinami dětí

 • Formální vzdělávací nabídka, plánované aktivity

 • Naplňování individuálních vzdělávacích potřeb dětí

 • Výsledky vzdělávání

7.1.1 Soulad ŠVP a RVP PV

ředitel školy:

- hospitační činnost, analýza dokumentů

- rozhovorem, diskusí s pedagogy; zapracování závěrů do další činnosti

pedagog:

- denně při  plnění TVP (ŠVP); rozhovorem, diskusí s druhým pedagogem na třídě

- analýzou produktů dětí

- po ukončení tématického celku ŠVP písemně

7.1.2 Materiální, technické, hygienické a další podmínky

ředitel školy:

- průběžně: vybavenost tříd, školní zahrady vhodnými pomůckami, dostatečným množstvím hraček, obnovou novými hračkami a pomůckami dle finanční možnosti

pedagog:

- denně kontrolou hraček na třídách, vyřazením rozbitých hraček a pomůcek

- posouzením vhodnosti pomůcek, zájmu o nové pomůcky;...

 

7.1.3 Pedagogický styl a klima školy

ředitel školy:

- hospitační činnost, monitoring; rozbory a diskuse po ukončení tematického celku na pedagogické radě

pedagog:

- denně při plnění TVP (ŠVP); rozhovory s druhým pedagogem

- možností vzájemné hospitace pedagogů na třídách

7.1.4 Práce pedagogů

ředitel školy:

- na pedag. Radách; průběžně při rozborech po hospitacích; rozhovory, diskuse

- evaluační dotazník pro pedagogy (minimálně 1x za platnost ŠVP)

- hodnocení školy v závěru školního roku

pedagog:

- denně při plnění TVP (ŠVP); průběžně v rozborech hospitací s vedením školy

7.1.5 Spolupráce s rodinami dětí

ředitel školy:

- v průběhu školního roku dle potřeby (řešení připomínek a podnětů rodičů

- schůzka rodičů a pedagogů

- aktuálnost informací na www stránkách školy - průběžně

- zapojení rodičů do tvorby ŠVP

- písemné vyhodnocení v závěru školního roku na základě hodnocení tříd

pedagog:

- osobní kontakt s rodiči při předávání dětí

- třídní schůzky

- konzultace rodičů s pedagogy na třídách (dle potřeby a dohody s rodiči)

- možnost rodičů aktivně se zapojit do plnění TVP, do dění na třídě (dle zájmu rodičů)

- pomoc rodičů při adaptaci dětí v mateřské škole (dle individuality dítěte)

- společné akce pedagogů, dětí a rodičů třídy

- pomoc rodičů při zvládnutí náročných akcí třídy, školy

- informovanost rodičů (slovní, nástěnky v šatnách – dle potřeby)

7.1.6 Formální vzdělávací nabídka a plánované aktivity

ředitel školy:

- rozhovor, diskuse na pedagogické radě

pedagog:

- denně při plnění TVP (ŠVP)

- rozhovor, diskuse, vyhodnocení s druhým pedagogem na třídě, sebereflexe

7.1.7 Naplňování individuálních vzdělávacích potřeb dětí

ředitel školy:

- hospitační činnost, monitoring

pedagog:

- denně při plnění TVP (ŠVP)

- analýzou produktů dětí

- hodnocením třídy (slovně -úvodní hodnocení třídy na pedagogické radě

po ukončení prvního tematického celku – adaptace, písemně v závěru škol. roku)

- portfoliem dítěte (úvodní depistáž – výslovnost, držení tužky, kresba, postavy,

znalost barev, kresby a práce v průběhu vzdělávání, fotodokumentace, výroky)

- osobním listem dítěte (písemné vyplnění osobního listu dítěte- 3x za rok – říjen,

leden, červen)

- rozhovorem, diskusí s druhým pedagogem, sebereflexí

7.1.8 Výsledky vzdělávání

ředitel školy:

- hospitační činnost, analýza dokumentů; rozhovorem, diskusí s pedagogy

- zapracování závěrů do další činnosti

pedagog:

- denně při  plnění TVP (ŠVP); rozhovorem, diskusí s druhým pedagogem na třídě

- analýzou produktů dětí

7.2 Hodnocené roviny-administrativní a provozní oblast

 • Rozvoj, vzdělávaní, odměňování a motivace zaměstnanců

 • Hospodaření s prostředky, s majetkem a investičními prostředky

 • Školní stravování

 • Informace a dokumentace

 • BOZP a PO

 • Vztahy s partnery

7.2.1 Rozvoj, vzdělávání, odměňování a motivace zaměstnanců

ředitel školy:

- v průběhu roku

- plán hospitační činnosti (zástupce ředitele)

- hospitační činnost (zástupce ředitele, dle potřeby ředitel školy)

- kontrolní činnost (ředitel školy)

- vzdělávání zaměstnanců školy, zabezpečení kvalifikovaných

pedagogických zaměstnanců

- umožnění studia při zaměstnání (ředitel školy)

- účast pedagogických a nepedagogických zaměstnanců na odborných seminářích (ředitel školy)

- vypracování plánu DVPP (ředitel školy - vždy na pololetí)

- pedagogické, pracovní a provozní porady (ředitel školy- dle potřeby)

- seznamování s kriterii pro odměňování

- seznamování a platnými platovými předpisy

- seznamování s možnostmi rozpočtu školy

- vytváření motivačního a příjemného klima na pracovišti

pedagog:

- výběr a účast na odborných seminářích

- samostudium

- dokončení středoškolského studia – obor předškolní pedagogika

provozní pracovník:

- výběr a účast na odborných seminářích

7.2.2 Hospodaření s prostředky, s majetkem a investičními prostředky

ředitel školy:

- v průběhu školního roku

- statistický výkaz P1 O4 (4x ročně - MŠMT)

- hospodaření s příspěvkem zřizovatele

- zúčtování s příspěvkem MŠMT

- roční výkaz o zaměstnancích – Statistický úřad

- inventarizace

- účast na kontrolách a výsledky kontrol (KHS, zdravotních pojišťoven, OSSZ,…)

účetní:

- v průběhu roku

- účetní uzávěrka

- hospodaření s příspěvkem zřizovatele

- zúčtování s příspěvkem MŠMT

7.2.3 Školní stravování

ředitel školy:

- v průběhu roku; řešení a zapracování připomínek pedagogů a rodičů ke stravování dětí (dle potřeby); konzultace s vedoucí stravování (dle potřeby)

- výsledky kontrol KHS v oblasti školního stravování

pedagog:

- denně sledováním kvality stravování dětí

- oznámením výhrad, připomínek a podnětů řediteli školy

provozní zaměstnanci - vedoucí stravování, zaměstnanci školní jídelny:

- denně (příprava jídla)

- sledování spotřebního koše (vedoucí stravování)

- správná technologická příprava jídla

7.2.4 Informace a dokumentace

ředitel školy:

- po celý školní rok - povinná dokumentace školy

- povinná dokumentace na třídách - třídní knihy

- aktualizace informací pro zaměstnance (dle potřeby a nutnosti)

pedagog:

- denně - sledování informací, zájem o nové informace

- využití přístupu na počítač

- správné vedení dokumentace na třídách

- osobní kontakt s rodiči při získávání potřebných informací

- účast na odborných seminářích, samostudium (přenosy z odborných seminářů na pedagogických radách)

provozní zaměstnanci - vedoucí stravování, účetní:

- vedení správné dokumentace školního stravování (vedoucí stravování)

- seznamování se s novými poznatky v dané oblasti, účast na seminářích

7.2.5 BOZP a PO

ředitel školy, vedoucí stravování:

- průběžně dle potřeby

- pravidelné seznamování s předpisy BOZP (ředitel školy 1x za 2 roky)

- pravidelné školení v oblasti PO

- pravidelné seznamování v oblasti technologické přípravy jídla (vedoucí

stravování 1x za rok)

- pravidelná kontrola objektu školy

- výsledky kontrol nadřízených institucí v oblasti BOZP a PO

- rozborem a odstraněním závěrů z kontroly

- seznamování nových zaměstnanců s předpisy BOZP a PO (ředitel školy při

nástupu nových zaměstnanců)

7.2.6 Vztahy s partnery

ředitel školy:

- rozhovory a osobním kontaktem s rodiči

- dle potřeby kontakty s nadřízenými a spolupracujícími institucemi

- profesionalita, vstřícnost, znalost tématu

všichni zaměstnanci školy:

- vstřícnost, profesionalita v komunikaci s rodiči (pedagogové)

- bezproblémová a vstřícná komunikace ostatních zaměstnanců školy

s rodiči, s návštěvníky školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace č. 1 (k 1.1.2011)

K bodu 1.2 Charakteristika školy

V červnu 2011 jsme za finanční pomoci sponzorů a se získáním Minigrantu od Veolia nechali dětem na školní zahradě instalovat „Věžičku se skluzavkou“ a „Policejní auto“ , čímž děti získaly nové herní prvky.

 

Aktualizace č. 2 (květen 2012)

K bodu 1.4 Podmínky a organizace vzdělávání (personální zajištění)

Paní Kašparová úspěšně složila zkoušky na SPgŠ v Berouně. Všechny učitelky jsou plně kvalifikované.

 

Aktualizace č. 3 (prázdniny 2012)

K bodu 1.2 Charakteristika školy

Na budově MŠ byla kompletně předělána střecha.

 

Aktualizace č. 4 (červen 20013)

K bodu 1.4 Podmínky a organizace vzdělávání (personální zajištění)

Paní Navrátilová absolvovala Logopedický kurz zakončený zkouškou z logopedie. Bude moci kvalifikovaně dětem pomáhat při nápravě řeči (s materiálem, který děti dostanou od vysokoškolsky vystudovaných logopedů).

 

Aktualizace č.5 (září; říjen 2013)

K bodu 1.4 Podmínky a organizace vzdělávání (personální zajištění)

Byla zřízena funkce Asistenta pedagoga z důvodů přijetí dítěte se zdravotním postižením. Asistentem je Vendula Vrzalová .

K bodu 1.1 Identifikační údaje/ režim dne

Na žádost rodičů prodloužena pracovní doba z 16.00 na 16.30.

 

Aktualizace č. 6 (únor 2014)

K bodu 1.2 Charakteristika školy

Na školní zahradě byly instalovány dvoje houpačky – vahadlová a řetězová (pro 4 děti).

K bodu č. 1.4 Podmínky a organizace vzdělávání (personální zajištění)

D. Kolínová absolvovala na jaře Logopedický kurz zakončený zkouškou.

 

Aktualizace č. 7 ( září 2014)

K bodu č. 1.2 Charakteristika školy

Byla získána dotace z MMR na nové herní prvky na ŠZ. Byly pořízeny: 2x pružinové houpadlo, multifunkční sestava, domeček a kolotoč, celkem v hodnotě cca 220 tis. Instalace prvků proběhla o prázdninách 2014.

Podařilo se nám sehnat sponzorský dar od Lasselsberger Rakovník – obklady do obou koupelen a WC; dále od Laufen 11 umyvadel, 10 dětských toalet a 2 sprchové kouty. Vše zcela zdarma. Se 40% slevou pak baterie a sifony k těmto umyvadlům od formy SIKO. S ohledem na náročnost přestavby a také finance školy, jsme po domluvě s OÚ v létě předělali zatím jen jedny umývárny a jedny WC a to u třídy Berušek (I.třída). Na přstavbě se podíleli firmy: Panelreko, Šťatný a Šťastný, Vanžura, vymaloval p. Weidemann. Souběžně probíhala výměna všech oken a venkovních dveří v celé budově. Byl též zazděn jeden vchod do budovy – nepoužívaný, u ředitelny.

Další změnou je přeměna skladu prádla na Dílničku. V plánu je její využití na jednotlivé kroužky (keramika, flétna, Aj,..)

 

Aktualizace č. 8 (leden 2015)

K bodu 1.4 Podmínky a organizace vzdělávání (personální zajištění)

V. Vrzalová končí ve funkci asistenta (zdravotní důvody) a je vystřídána p. Marií Renatou Kolínovou. PS sjednána pouze do konce školního roku.

 

Aktualizace č. 8 ( září 2015)

K bodu č. 1.2 Charakteristika školy

Byla předělána druhá část umýváren a WC. Zedníci pracující pod OÚ, firma Šťastný a Šťastný a Jaromír Šťastný. Výmalba: dělníci OÚ.

Sponzorským darem od firmy Trávníček, jsme získali před prázdninami rostliny, ze kterých jsme udělali záhon u vstupu do MŠ.

K bodu 1.4 Podmínky a organizace vzdělávání (personální zajištění)

Dále trvá potřeba asistenta pedagoga. Do této funkce nastupuje v září p. Jana Adamcová – býv. uč. v MŠ.