Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád

Mateřská škola Petrovice

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Účinnost od: 1.9.2017

 

(§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů)

1. Údaje o zařízení

sídlo: Petrovice 136; 26255

telefon: 318 856 203

IČO: 75034522

odpovědná osoba: Mgr. Dana Kolínová – ředitelka

zřizovatel: Obec Petrovice (IČO: 00243027)

2. Popis zařízení (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání):

2.1 Typ - MŠ s celodenním provozem

2.2 Kapacita: 50 dětí

Počet tříd - 2

Věkové složení skupin - heterogenní (2 - 7 let)

2.3 Provozní doba: 6.30 – 16.30

2.4 Podmínky pro provoz:

požadavky na hygienická zařízení odpovídají vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

2.5 Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity:

Jóga pro dospělé – jeden den týdně od října do května

Možnost saunování – v době provozu MŠ, popř. pokud se momentálně nesaunují děti.

Stravování pouze pro strávníky MŠ.

3. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):

3.1 Nástup dětí: od 6.30 do 8.00

3.2 Hra: zařazení v režimu - hlavně ráno do dopolední svačiny, po spaní…Typ: volná i řízená

3.3 Pohybové aktivity

- Podmínky, vybavení – dostatek prostoru v hernách, pestré vybavení cvičebními pomůckami

- Druh pohybových aktivit, kompenzační prvky – spontánní i řízené pohybové aktivity; pohyb na

zahradě školy – podle počasí; vyhrazené dny pro tělovýchovné chvilky v tělocvičně ZŠ

- Frekvence zařazování pohybových aktivit (nejméně 2x denně) – protažení před řízenou činností,

1x týdně TV jednotka; volný pohyb při vycházkách

3.4 Pobyt venku

Délka pobytu (zpravidla 1 1/2 hodiny dopoledne, odpoledne podle doby pobytu dětí v zařízení - lze upravit s ohledem na venkovní teploty)

Využití: volná hra, tělovýchovné aktivity

3.5 Odpočinek

Podmínky (využití denní místnosti – manipulace s lehátky), vybavení: molitanová lehátka

Zařazení v režimu dne: od 12.30 – 14.00

3.6 Stravování (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování)

Počet stravovaných dětí v době oběda (pokud je dítě přítomno v době podávání oběda, vždy se stravuje).

Možnost dietního stravování - po domluvě s rodiči, doporučení lékaře – úprava jídla, přizpůsobení se dietě.

Časový odstup jednotlivých jídel nesmí přesáhnout 3 hodiny.

3.7 Pitný režim:

Způsob dodržování pitného režimu – během celého dne.

Druh nápojů: ovocné čaje, voda se sirupem, voda

4. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

4.1 Způsob a intenzita větrání a vytápění

4.1.1 Teplota vzduchu:  

Denní místnosti minimálně 20°C, optimálně 22 2°C, maximálně 28°C.

Zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16ºC) musí být provoz zařízení zastaven.

Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C, nebo kdy je výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31°C, musí být přerušeno vyučování a zajištěno jiné náhradní opatření pro děti a žáky s možností pobytu mimo budovu včetně zajištění pitného režimu.

Orientační teplotu vzduchu v prostorách s pobytem lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému slunečnímu záření.

4.1.2 Větrání:

Způsob, ovladatelnost  - nová okna, dobře přístupná, ovladatelná, s možností mikroventilace.

Režim větrání (frekvence, délka, režim v době nepříznivých meteorologických podmínek) – větráme průběžně – podle momentálních podmínek (teplotních, vydýchaný vzduch, vyšší potřeba při cvičení…)

4.2 Osvětlení

4.2.1 Denní osvětlení:

Pro většinu zrakových činností v zařízeních  pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se vyžaduje směr    denního osvětlení zleva a shora.

4.2.2 Rovnoměrnost osvětlení: v souladu s hygienickými normami

4.2.3 Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody: zařízení pro regulaci denního osvětlení - využití žaluzií

5. Zásobování pitnou vodou (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

5.1 Zdroj: veřejný vodovod

MŠ je zásobována pitnou vodou vyhovujícím požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody)

5.2 Kapacitní hlediska:

Nejméně 60 l vody na den a na 1 dítě v předškolním věku.

6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

6.1 Výměna prádla:

Lůžkovin nejméně jednou za 3 týdny, ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned.

6.2 Praní prádla:

Vybavení prádelny: musí být zabezpečeno praní prádla v řádné kvalitě. Pračka + sušička.

Způsob zacházení s prádlem a praní (musí zabraňovat přenosu infekčních onemocnění a provoz prádelny nesmí negativně ovlivňovat provoz zařízení)

6.3 Manipulace s prádlem, skladování prádla:

Při veškeré manipulaci s prádlem musí být čisté prádlo dopravováno a udržováno zásadně odděleně od prádla použitého. Obaly musí být omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo v obalech se skladuje ve vyčleněném prostoru

Čisté lůžkoviny se skladují v samostatných skladech nebo na policích v obalech. Čisté prádlo při přepravě se musí chránit před znečištěním druhotnou kontaminací.)

7. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim (vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu)

7.1 Způsob a četnost úklidu a čištění

7.1.1 Denní úklid:

- setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem

- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel a záchodů

7.1.2 Týdenní, celkový:

Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, nejméně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel a světelných zdrojů, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy a zařizovacích předmětů, jedenkrát za tři roky malování, v případě potřeby častěji.

7.2 Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

- Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

8. Další požadavky

8.1 Výchova ke zdravému životnímu stylu

- aktivity: vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a celostátních,

- způsob a forma zařazení do výchovného procesu – formou projektů

8.2 Školní řád mateřské školy (příloha provozního řádu)

8.3 Evidence a registrace úrazů (§ 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů)

8.4 Lékárnička první pomoci

8.5 Seznam telefonních čísel

8.6 Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění (37 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních)

9. Jiné

9.1 Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)

- Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.